Breaking News

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ภาคเหนือ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เครือข่ายวิจัยผนึกกำลัง พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในความร่วมมือและผนึกกำลัง นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ร่วมในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ภาคเหนือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพ ศักยภาพและมาตรฐานจากงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำเสนอในภาคนิทรรศการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักวิจัยในทิศทาง โอกาสและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน วิสาหกิจและผู้ประกอบการพร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้ให้เกียรติมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานจำนวน 68 หน่วยงาน ที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยที่มีความพร้อมนำสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมเป็นประธานในพิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023” ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม ที่จัดขึ้น ณ มทร.ล้านนา ลำปาง


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณ มทร.ล้านนา ลำปาง เจ้าภาพหลักในการจัดงาน และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคเหนือ ที่รวมพลังในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” (Regional Research Expo 2023)” ครั้งที่ 11 ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการผลักดันในการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ มาร่วมฉายภาพโอกาสและทิศทาง ที่สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนจากวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนได้เห็นเครือข่ายคุณภาพ ความร่วมมือที่เป็นระบบ ของหน่วยงานและนักวิจัยในภาคเหนือ ในการร่วมขยายผลผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณะ รวมทั้งการสร้างสรรค์และการมีชุมชนต้นแบบ ในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและเพิ่มคุณภาพชีวิตในมิติคุณภาพทางสังคม

งาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023” เป็นการส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของภาคเหนือไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้าง พร้อมกับการถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ


สำหรับมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG, การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม, ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดนัด U2T for BCG ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอป เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงาน 3 วัน ประกอบด้วย บุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่จะร่วมผลักดันผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น