Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 104,544,852 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,266 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 796.5 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (120.4%)


➡️(5 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,266 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 508 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 206 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 796.5 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 282 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 104,544,852 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.60%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9,266 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 104,544,852 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 51,312,938 โดส (77.5% ของประชากร)
        - เข็มสอง 46,180,074 โดส (69.8% ของประชากร)
        - เข็มสาม 7,051,840 โดส (10.6% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-5 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 104,544,852โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 20,281 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 157,921 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,820,839 โดส
        - เข็มที่ 2 3,575,597 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,453,494 โดส
        - เข็มที่ 2 27,877,673 โดส
        - เข็มที่ 3 2,906,290 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,456,642 โดส
        - เข็มที่ 2 7,138,778 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 6,978,902 โดส
        - เข็มที่ 2 7,138,778 โดส
        - เข็มที่ 3 2,935,554 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 603,061 โดส
        - เข็มที่ 2 483,034 โดส
        - เข็มที่ 3 1,209,996 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121.9% เข็มที่2 119.2% เข็มที่3 98.4%
     - อสม เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 75.9% เข็มที่3 23.8%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 77.7% เข็มที่2 71.8% เข็มที่3 9.9%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 68.3% เข็มที่3 60.6% เข็มที่3 9.8%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 75.4% เข็มที่ 67.7% เข็มที่3 6.6%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 74.4% เข็มที่2 70.7% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 64.1% เข็มที่3 9.8%5. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 120.4% เข็มที่2 110.7%
     2. ชลบุรี เข็มที่1 93.4% เข็มที่2 87.8%
     3. ภูเก็ต เข็มที่1 87.6% เข็มที่2 85%
     4. สมุทรสาคร เข็มที่1 94.5% เข็มที่2 84.7%
     5. เชียงใหม่ เข็มที่1 89.7% เข็มที่2 83.5%
     6. ปทุมธานี เข็มที่1 84.1% เข็มที่2 78.5%
     7. ระนอง เข็มที่1 82.3% เข็มที่2 75.9%
     8. ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 87.2% เข็มที่2 73%
     9. พังงา เข็มที่1 74.7% เข็มที่2 72.9%
     10. ระยอง เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 72.9%
    10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
     1. หนองบัวลำภู เข็มที่1 51.5% เข็มที่2 39.6%
     2. บึงกาฬ เข็มที่1 53.8% เข็มที่2 40.9%
     3. ปัตตานี เข็มที่1 53.3% เข็มที่2 42.5%
     4. นราธิวาส เข็มที่1 53.3% เข็มที่2 42.8%
     5. นครพนม เข็มที่1 54.8% เข็มที่2 43.6%
     6. สกลนคร เข็มที่1 54.5% เข็มที่2 43.6%
     7. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 63.6% เข็มที่2 44.9%
     8. กาฬสินธุ์ เข็มที่1 53.9% เข็มที่2 45.5%
     9. ศรีสะเกษ เข็มที่1 54% เข็มที่2 46.2%
     10. สุรินทร์ เข็มที่1 51.8% เข็มที่2 46.2%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 796,541,262 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 282,048,847 (60.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 153,344,391 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 110,089,619 โดส (51.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 104,544,852 โดส (77.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 58,303,449 โดส (79.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 36,388,358 โดส (38.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 31,662,100 โดส (84.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (88%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 8,252,530 โดส (62.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 823,787 โดส (94.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.70%
     2. ยุโรป 10.40%
     3. อเมริกาเหนือ 8.90%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.05%
     5. แอฟริกา 3.37%
     6. โอเชียเนีย 0.58%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,855.23 ล้านโดส (203.9% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,4677.53 ล้านโดส (108%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 507.66 ล้านโดส (152.9%)
     4. บราซิล จำนวน 332.08 ล้านโดส (158%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 282.05 ล้านโดส (102.2%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (272.6%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. ชิลี (232.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     3. บาห์เรน (218.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. มัลดีฟส์ (212.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (211.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     6. เดนมาร์ก (210%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     7. เกาหลีใต้ (204.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     8. จีน (203.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
     9. สหราชอาณาจักร (200.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford)
     10. อุรุกวัย (198.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น