Breaking News

DGA ตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดึงหน่วยงานร่วมมือเปิดข้อมูลเพิ่ม พร้อมอัปเดตนวัตกรรมข้อมูลจากกูรูระดับประเทศในงาน International Open Data Day 2024 และ การมอบรางวัล DIGI Data Award


สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Innovation and Governance Institute : DIGI) ภายใต้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดงาน วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2567 (International Open Data Day 2024) ภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability:
การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) เป็นกุญแจสำคัญในการเดินหน้าประเทศสู่การเป็นรัฐบาลเปิดได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน พร้อมด้วยนายวราวุธ ยันต์เจริญ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายฉัตรชัย ธนาฤดี คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานภาพรวมข้อมูลเปิดของรัฐบาลดิจิทัลและกล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ทั้งกูรูที่คร่ำหวอดในวงการ Open Data ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)


ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวแสดงความยินดีให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 45 หน่วยงาน โดยเน้นย้ำว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ยกระดับประเทศไทย สู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะก้าวสู่เป้าหมายได้คือ การที่ประเทศมีข้อมูลในทุกมิติ ที่จะช่วยในการออกแบบและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่ Data Driven ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกตัวอย่างชุดข้อมูลของหน่วยงาน สปสช. ที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ data.go.th เช่น ชุดข้อมูลจำนวนประชาชนผู้เข้ารับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลการใช้ยาตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ปริมาณการใช้ยา และการเบิกจ่ายยา ตลอดจนข้อมูลเครือข่าย หน่วยบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำเป็นชุดข้อมูลเปิดเพื่อให้ภาคธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ ได้เห็นถึงความต้องการใช้ยาตามกลุ่มโรคต่าง ๆ และสามารถประเมินความต้องการในอนาคตได้ในอีกทางหนึ่ง และในด้านเศรษฐกิจการลงทุนก็จะมีข้อมูลสนับสนุนลงทุน ให้นักลงทุนมั่นใจและตัดสินใจมาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย นอกจากการสร้างประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดแล้ว ความสำคัญพื้นฐานคือ การพัฒนาชุดข้อมูลเปิดให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจ ดังนั้น “การเปิดเผยข้อมูล” จึงนับเป็นกุญแจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วย


นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
กล่าวว่า DGA ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆ ในการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ data.go.th มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดการใช้งานสะสมกว่า 19 ล้านครั้ง และมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐกว่า 11,000 ชุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของหน่วยงานรัฐในการพัฒนาชุดข้อมูลเปิด นับเป็นความสำเร็จร่วมกันที่น่าภาคภูมิใจและเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสาธารณะที่ทรงคุณค่าที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทุกมิติ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับประเทศไทย DGA ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Data-Driven for Sustainability” การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย ทั้งในด้านการจัดการ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคม


ภายในงานมีการมอบรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) จำนวน 45 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยม จำนวน 3 รางวัล โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จำนวน 3 รางวัล และประกาศนียบัตรรางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า จำนวน 39 รางวัล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความภูมิใจในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดระบบนิเวศข้อมูลเปิดอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องด้วยการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ “Open Data for Pharmaceutical Innovation and Use Cases : ข้อมูลเปิดสำหรับนวัตกรรมยา และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล” โดยมีตัวแทนจาก สปสช. สมาคม TPMA สมาคม PReMA และ สกพอ. ส่วนในหัวข้อ “OpenAir Forum: การปลดล็อกข้อมูลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยมีตัวแทนจาก UNDP กรมควบคุมมลพิษ CUSENCE และ USL และหัวข้อ “Open Data Showcase: เปิดเวทีผลงานนวัตกรรมข้อมูล สู่การขยายผลในอนาคต” โดยมีตัวแทนจาก DIGI Data Camp ทั้ง 2 ซีซั่น


สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจาก Open Data สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI


โล่รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66

1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 1
2. กรุงเทพมหานคร รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 2
3. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 3


โล่รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66
1. กรุงเทพมหานคร รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 1
2. สำนักงานสถิติแห่งชาติ รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 2
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รางวัลชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ 66 อันดับที่ 3


ประกาศนียบัตร รางวัลชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า
1. กรมประชาสัมพันธ์
2. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
3. สำนักงบประมาณ
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
5. กองบัญชาการกองทัพไทย
6. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
7. กรมสรรพสามิต
8. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
9. กรมประมง
10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
12. กรมทางหลวง
13. กรมทางหลวงชนบท
14. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15. กรมควบคุมมลพิษ
16. กรมทรัพยากรธรณี
17. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
18. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
19. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
20. กรมธุรกิจพลังงาน
21. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
22. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
23. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
24. กรมควบคุมโรค
25. กรมสุขภาพจิต
26. กรมอนามัย
27. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
28. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
29. เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30. เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
31. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
32. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
33. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
34. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
35. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
36. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
37. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
38. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
39. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


ไม่มีความคิดเห็น