Breaking News

ม.นเรศวร - วช. ขอเชิญผู้สนใจอบรมการผลิตมะปรางเชิงการค้า และส่งมะยงชิดและมะปรางหวานเข้าประกวด 10 มี.ค.นี้ ฟรี!


โครงการอบรม
เรื่อง "การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผล เขตภาคเหนือตอนล่าง : 
การผลิตมะปรางเชิงการค้า" ครั้งที่ 19

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร


จัดโดย สถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
และ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)


ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 055 963014


ไม่มีความคิดเห็น