Breaking News

คกก.บริหารและคณะที่ปรึกษา ชพด. (HDUT) จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 (ริมชล) สโมสรกรมชลประทาน ถ.สามเสน กทม.


เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น.
 ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ นำโดย นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) และ ดร.พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมฯ ภาคเช้ามีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานชมรมฯ ปี พ.ศ. 2566 และ ภาคบ่ายร่วมหารือเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาข้อสรุปด้วยคุณภาพและศักยภาพได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ แผนงานโครงการที่มีกรอบไว้ ตามที่มติประชุมเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565

(ภาพซ้าย) ดร.พลวราเทพ จิระบรรเจิดสิรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา ชพด.
(ภาพขวา) อ.พจน์ แพทย์วงษ์ ที่ปรึกษาชมรมฯ และ ผู้ประพันธ์เพลง ชพด.

นางมนัสวี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ถูกเลื่อนการจัดมา 2-3 ครั้ง ด้วยเหตุปัจจัยและสถานการณ์หลายประการต่อเนื่อง อย่างที่ทุกท่านทราบกัน ชมรมฯ นี้ มีการริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 จุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายละเอียดปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานชมรมฯ การประชุมประกอบด้วย สมาชิก ชพด., คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมีจิตอาสาสมัคร ร่วมกันทำแนวปฏิบัติและวางแผนพัฒนา ชพด. ไปในทิศทางเดียวกัน


" ชมรมฯ นี้ เป็นของพวกเราทุกคน มีสิทธิ์ มีเสียงเท่าเทียมกัน และ พร้อมที่จะก้าวเดินทุกก้าวไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อให้คนพิการและด้อยโอกาส มีการพัฒนาก้าวหน้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน มีความสุขได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น "


นางมนัสวี กล่าวเพิ่มเติมว่า
 ชพด. มีสมาชิกชมรมฯ คณะกรรมการบริหารฯ และ คณะที่ปรึกษา ที่มี ' จิตอาสา ' เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลายเป้าหมาย เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นรูปธรรมในขั้นแรก และ อีก 4 ขั้น ของการทำงานเข้าร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน และ ทุกภาคส่วน เมื่อมีโอกาสในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาส ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น


สำหรับประวัติ ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า A group of Humanitarian for the Disabled and Underprivileged people of Thailand (HDUT) โดยมี นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง ชมรมฯ มาตั้งแต่ พ.ศ.2550 กับกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของกลุ่มงานในสังกัด กศน.ศธ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) ซึ่งมีอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความรู้ความเข้าใจทุ่มเทในเนื้องานด้วยด้วยพลังศรัทธาเป็นงาน " จิตอาสา " ตั้งแต่วันที่ได้รับมอบหมายก่อนเกษียณ ปี 2552 ถึงปัจจุบันก็ยังทำงานนี้อย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสมาชิก 8-9 ท่าน จนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 50 ท่าน


ไม่มีความคิดเห็น