Breaking News

วช. จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน 2565


วันที่ 3 มิถุนายน 2565
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากับการพัฒนาองค์กร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให้บุคลากร เพื่อบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 


โดยได้นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายยโจร แคปซูลฟ้าทะลายโจร และต้นฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกคุณภาพ จากโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรคืนถิ่นจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน้ากากอนามัย n-BreezeM02 โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เพื่อให้ครัวเรือนและประชาชนในบริเวณทุ่งสีกันได้นำไปใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ จาก วช.

ไม่มีความคิดเห็น