Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 37,461,284 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,563 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 285.08 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 93.8%


➡️(8 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,563 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 376 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 177 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 285.08 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.1% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 108.91 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 37,461,284 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.24%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,563 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 37,461,284 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 25,954,106 โดส (39.2% ของประชากร)
        - เข็มสอง 10,900,001 โดส (16.5% ของประชากร)
        - เข็มสาม 607,177 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 8 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 37,461,284 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 826,013 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 694,469 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 12,017,050 โดส
        - เข็มที่ 2 3,485,774 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 9,999,855 โดส
        - เข็มที่ 2 5,563,895 โดส
        - เข็มที่ 3 212,695 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 3,152,636 โดส
        - เข็มที่ 2 1,309,667 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
     วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 384,915 โดส
        - เข็มที่ 2 115,989 โดส
        - เข็มที่ 3 392,795 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124% เข็มที่2 113% เข็มที่3 85.3%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 57.3% เข็มที่2 40.7% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 67% เข็มที่2 41.2% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 47.7% เข็มที่1 16.8% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 51.9% เข็มที่2 21% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 49.3% เข็มที่2 16.6% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 10.2% เข็มที่2 2.2% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 51.9% เข็มที่2 21.8% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 72.5% เข็มที่2 25.4% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 93.8% เข็มที่2 32.4% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 56.2% เข็มที่2 17.3% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 55.2% เข็มที่2 18% เข็มที่3 0.5%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 49.6% เข็มที่2 23.5% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 46.9% เข็มที่2 19.8% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 34.6% เข็มที่2 11.1% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 26.6% เข็มที่2 12.5% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 77.4% เข็มที่2 70.2% เข็มที่3 1.2%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 57.2% เข็มที่2 18.6% เข็มที่3 0.6%
        - สงขลา เข็มที่1 49% เข็มที่2 19.8% เข็มที่3 1%
        - ยะลา เข็มที่1 49% เข็มที่2 32.3% เข็มที่3 0.8%
        - ปัตตานี เข็มที่1 47.1% เข็มที่2 30.7% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 42.8% เข็มที่2 11.7% เข็มที่3 0.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 285,085,158 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 108,916,110 โดส (25.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 37,461,284 โดส (39.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. มาเลเซีย จำนวน 37,071,789 โดส (63.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 36,646,852 โดส (19%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. เวียดนาม จำนวน 22,675,644 โดส (19.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 21,104,293 โดส (67%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,922,391 โดส (77.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 7,530,597 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,402,770 โดส (34.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 353,428 โดส (53.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.07%
     2. อเมริกาเหนือ 10.27%
     3. ยุโรป 12.27%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.84%
     5. แอฟริกา 2.07%
     6. โอเชียเนีย 0.48%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,113.08 ล้านโดส (75.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 707.15 ล้านโดส (25.9%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 376 ล้านโดส (58.8%)
     4. บราซิล จำนวน 202.27 ล้านโดส (49.1%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 137.22 ล้านโดส (54.4%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
     1. มัลดีฟส์ (92.8% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (86.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (84.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (82.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (81.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (78.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. สิงคโปร์ (77.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     8. ชิลี (77%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     9. จีน (75.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. เดนมาร์ก (74.8%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น